پاییز

پاییز

پاییز
پاییز آمده
از نوبرانه‌ی لب‌هات
اناری شکفته می‌خواهم؛
مرا ببوس!
(رضا کاظمی)

((عکس: تالش، ییلاق مریان، اطراف روستای سینه هونی))