پاییز

پاییز ۲

پاییز
پائیز
جنون ادواری سال است
پیرهنش را ریز ریز می کند
در ملافه ای به سفیدی برف
خواب می رود
با انگشتانی
که از لبه تخت بیرون است
(شمس لنگرودی)

((عکس: تالش، ییلاق مریان، اطراف روستای سینه هونی، پاییز ۱۳۹۱ ))