قلیان

قلیان

قلیان
بیا به لحظه های وحشی خودمان برگردیم
به جرعه های گس گرم چای
به بانگ بی امان گنجشکان
و ضیط صوت زنده ی “قلیان” مادربزرگ
که از تمام گیتارها و خواننده های فلزی زیباتر می خواند
(منوچهر آتشی)

***
((عکس: پنجره‌ی رستوران سنتی پامچال، پاییز ۱۳۹۱))