شب

شب

شب
هنوز از شب دمی باقی است، می خواند در او شبگیر
و شب تاب، از نهانجایش، به ساحل می زند سوسو
به مانند چراغ من که سوسو می زند در پنجره ی من
به مانند دل من که هنوز از حوصله وز صبر من باقی است در او
(نیما یوشیج)
***
((عکس: فواره رستوران پامچال در یک شب پاییزی))