شب

شب ۲

شب
شب همه شب شکسته خواب به چشمم
گوش بر زنگ کاروانستم
با صداهای نیم زنده ز دور
هم عنان گشته هم زبان هستم
(نیما یوشیج)
***
((عکس: آلاچیقهای رستوران سنتی پامچال در یک شب پاییزی)