درخت، جنگل

درخت

بیایید از شوره زار خوب و بد برویم چون جویبار آیینه روان باشیم به درخت درخت راپاسخ دهیم و دو

جنگل بارانی

ﺑﺎﺭﺍﻥ ۱

ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﺑﻮﺳﯽ ﺁﺑﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﮑﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﭘﭻ ﭘﭻ ﮐﺮﺩ ﭼﮏ ﭼﮏ،