تنور

تنور

تنور
«تنور» گرم و بوی نان تازه عالمی دارد
و در شب های مهتابی
به روی ترت گندم نیمه شب ها
شروه خواندن
پای خرمن ها غمی دارد
(منوچهر آتشی)
***
عکس: تنور ‫‏رستوران‬ سنتی پامچال، ‫‏تالش‬ ‫‏گیلان‬