زمستان

زمستان

زمستان
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
که سرما سخت سوزان است! …
دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای
(مهدی اخوان ثالث)
***
عکس: ((تالش، روستای سینه هونی، زمستان ۱۳۹۰))